Werkbezoeken

Verslag werkbezoek bestuur VVRS aan
Penitentiaire inrichting “Norgerhaven” te Veenhuizen.

Vrijdag 30 januari 2014 heeft het bestuur van VVRS een werkbezoek gebracht aan Penitentiaire Inrichting “Norgerhaven” te Veenhuizen.

Naar aanleiding van ons gesprek met mevrouw Van Hattem en de heer Waldeck van het Forum Levenslang op 8 juli 2013 zijn wij uitgenodigd door de heer Waldeck, die ook in de Raad van Toezicht van Norgerhaven zit, om een bezoek te brengen aan het gevangeniscomplex om een indruk te krijgen van de werkwijze en de dagelijkse gang van zaken rondom gedetineerden.

Wij hebben gesproken met:
Mevrouw Schonewille, plaatsvervangend vestigingsdirecteur PI Norgerhaven en
de heer Zijlstra, afdelingshoofd E/K, namens Norgerhaven
Mevrouw Van Hattem en de heer Waldeck namens Forum Levenslang

Mevrouw Schonewille heeft ons in haar inleiding gesproken over het huidige gevangenisbeleid en hoe het er na 1 maart 2014 uit gaat zien.
Onderwerpen:

 • Wat betekent gevangen zijn?
 • Dagbesteding en beveiliging op maat: promoveren en degraderen
 • Hoe ziet een week eruit voor een gedetineerde?
 • Wat zijn de inkomsten van een gedetineerde?
 • Hoe ziet de zorg voor gezondheid eruit?

De heer Zijlstra heeft op basis van het nieuwe beleid maart 2014 de veranderingen van zowel de kant van de gedetineerden als die van het bewakend personeel belicht.
Belangrijkste wijziging na 1 maart is:
Als gedetineerde niet werkt, sport of gelucht wordt, dient de tijd in de gesloten cel te worden doorgebracht.

Tijdens dit gesprek zijn een aantal kritische vragen gesteld en beantwoord zoals:

VRAAG

ANTWOORD

Binnenkomst

Er wordt bij binnenkomst gekeken naar geestelijk vermogen om te zien op welke afdeling binnen de inrichting iemand geplaatst kan worden.

Hoeveel uren werk?

20 uur, oplopend naar max. 28 uur per week
Promotie bij goed gedrag.
Degradatie bij slecht gedrag.

Wat kan iemand verdienen?

€ 0,76 per uur.
Hier kunnen TV, sigaretten en extra eten en drinken uit de winkel van betaald worden.

TV op kamer?

Niet standaard.
Kan tegen vergoeding worden aangevraagd.
Bij straf gaat TV direct van de kamer.

Hoeveel uren sport?

1 uur per week voetbal, basketbal enz.

Hoeveel uren fitness?

1 uur per week

Voetbalteam doet mee aan competitie.

Klopt, maar speelt 2 thuiswedstrijden in PI

Wat gebeurd er als je niet werkt of sport?

Huidige situatie: geopende cel of dagverblijf
Na 1 maart: in cel met afgesloten deur

Tijd om te luchten

1 uur per dag onder toezicht

Wie betaald de studie?

Gedetineerde zelf of familie

Wat gebeurd er met uitkering of AOW?

Wordt stopgezet tijdens duur detentie

Wat gebeurd er bij straf?

TV gaat uit de kamer en/of gekort in aantal uren werk

Strafcel

Als gedetineerde een strafbaar feit pleegt binnen de inrichting wordt hij in de strafcel geplaatst. Max. 14 dagen.
Hierbij wordt hij apart gekleed en gelucht.

Wat doet men aan therapie?

Alle gedetineerden hebben recht op therapie.
Degene die niet in een grote groep kan, wordt op een aparte afdeling geplaatst met meer begeleiding.

Helpt zwaarder en langer straffen?

Nee, gedetineerde zet zich alleen maar meer af tegen de maatschappij.

Helpt meer opsluiten zoals na 1 maart 2014?

Nee, gedetineerde zet zich alleen maar meer af tegen de maatschappij.

Na dit gesprek van een uur zijn wij rondgeleid in het complex, waarbij wij hebben bekeken:

 • 1 persoons cel
 • Dag- recreatie verblijf
 • Binnenterrein dat tevens als luchtings ruimte wordt gebruikt
 • Strafcel (Isoleercel)
 • Gymzaal
 • Fitnessruimte
 • Gezins cel om samen met partner afgezonderd te zijn
 • Bezoekzaal
ster

______________

Verslag werkbezoek VVRS bestuur 5 februari 2013.

Dienst Justitiële Instellingen, Den haag

Gesprek met projectleiders van het project: Alle medewerkers Justitiële inrichtingen en Reclassering slachtofferbewust maken.
Dit doen zij door:

 • Bij nieuwe medewerkers tijdens de opleiding
 • Tijdens overleg met de leidinggevenden
 • Gesprekken tussen leiding inrichtingen te arrangeren met Slachtofferorganisaties
  • Hierdoor wordt de kant van het slachtoffer belicht

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is één van de ketenpartners in het traject voor de aanvraag van proefverlof en voorlopige invrijheidstelling.
De andere partners in deze keten zijn:

 • Gevangenisdirecteur
  • Dader: gedetineerde
 • Directeur TBS instelling
  • Dader: patiënt
 • Reclassering
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Politie
 • Rechters
 • CJIB

Er zijn diverse soorten van verlof zowel binnen als buiten de instellingen.
Waar het tijdens ons bezoek om gaat zijn de aanvragen voor verlof buiten de instellingen.

 • Weekend verlof
  • Normaal zaterdag en zondag
  • Bij feestdagen kan de maandag ook gelden.
   • 2e kerstdag
   • 2e paasdag
   • 2e pinksterdag

 

 • Begeleid verlof:
  • Zonder begeleiding maar met enkelband
   • Controle door DJI of Justitie
   • Dit is momenteel in onderzoek
  • Begeleiding door 1 persoon
  • Begeleiding door meerdere personen (dubbel begeleid)

Routing verlofaanvraag:

 • Dader
 • Directeur kliniek
  • Dient uitgebreide verlofaanvraag in voorzien van argumentatie
 • Justitiële verlof Unit
  • Slachtofferonderzoek in samenwerking met casemanager
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Toetsing op veiligheid
  • Toetsing op Juridische haalbaarheid
 • Adviescommissie
  • 3 mogelijkheden
   • Nee
   • Ja
   • Second opinion
    • Hierbij worden een aantal zaken opnieuw bekeken

Aanvraag traject duurt 7 a 8 weken

Bij positief advies wordt een machtiging voor 1 jaar afgegeven.
Aan deze machtiging zijn altijd voorwaarden gesteld:

 • Voorwaarden worden vastgesteld op basis informatie van de casemanager
  • Wat zijn de wensen/eisen van het slachtoffer
  • Wat zijn mogelijke angsten van het slachtoffer
 • Voorwaarden worden niet gecommuniceerd

Beslissingsbevoegdheid proefverlof:

 • Bij TBS: Rechter
 • Geen TBS: Gevangenisdirecteur

Bij het verstrekken van een machtiging wordt slachtoffer/nabestaande uiterlijk 7 dagen voor het ingaan van het verlof door Justitie schriftelijk op de hoogte gebracht, tenzij hij dit expliciet heeft aangegeven niet te willen weten.
In deze brief staat dat het verlof onder voorwaarden is verstrekt.
Deze voorwaarden worden niet bekendgemaakt aan het slachtoffer omdat deze zijn opgesteld aan de hand van het nabestaandendossier van de Casemanager.

Hierbij is het van cruciaal belang dat de Casemanager een goede inventarisatie doet bij het slachtoffer en deze op de juiste wijze vastlegt in het nabestaandendossier.
ster

______________

Verslag werkbezoeken VVRS bestuur 28 augustus 2012.

’s Morgens 09.00 uur vertrok het voltallige bestuur vanaf station Meppel naar Utrecht in een wederom door taxibedrijf Troost & De Boer beschikbaar gestelde bus.

Slachtofferhulp, Utrecht
Gesproken met: Harry Crielaars (Algemeen Directeur)
Siekina Dalhuysen. (Casemanager)
Locatie: Kantoor Slachtofferhulp Nederland te Utrecht

Na een voorstelronde geeft Harry Crielaars uitleg over het ontstaan van Slachtofferhulp.
Slachtofferhulp Nederland(SHN) bestaat 35 jaar en is ontstaan uit burger initiatief. Opzet meer structuur brengen richting slachtoffers en justitie middels een federatie. Men werkt met 350 betaalde krachten en 1.400 vrijwilligers. SHN is een landelijke organisatie met 1 hoofdkantoor en 6 regio’s. Momenteel ligt het accent op Regio.

Voordelen:
Centrale servicelijn:
Eisen servicelijn medewerker:
HBO opleiding
Maatschappelijk ingesteld
Betaalde krachten
Centrale opleidingen
Juridische helpdesk

Nadelen:
Elke regio levert verschillende diensten:
Emotioneel
Praktisch
Juridisch

Hoe komt een melding bij SHN:
Via politie (actieve benadering)
Slachtoffer of nabestaande zelf (via 0900 of internet)
Bereikbaarheid site:
Twitter
Chat
Facebook

Casemanager:
Doorverwijzing naar advocaat
Kan slachtoffer en/of nabestaande in contact brengen met Fonds Slachtofferhulp Nederland
Doorverwijzing met overdracht

Voeging:
Geleden schade verhalen op de dader.

Voegingformulier:
Wat is het: Verzoek tot het verhalen van geleden schade op de dader

Extra kosten uitvaart
Gestolen en/of vermiste goederen
Medische kosten
Inkomstenderving
Reiskosten
Smartengeld (Immateriële schade)

Binnen welke termijn:
7 werkdagen

Uitstel:
De casemanager heeft de mogelijkheid om aanlevering uit te stellen.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Gesproken met: Toine Duffhues
Locatie: AC De Meern

Financiering:
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt 100 % gefinancierd door Justitie.

Beslissingsbevoegdheid proefverlof:
Bij TBS: Rechter
Geen TBS: Gevangenisdirecteur

Voorstel Toine: Laat strafrechtadvocaat tijdens een bijeenkomst uitleg geven over het beleid van de verlofregelingen TBS, VI en geen TBS.

Letselschade:
Alleen voor het slachtoffer
Het schadefonds geeft een tegemoetkoming in de kosten, afhankelijk van de aard  van het letsel en hoogte arbeidsongeschiktheid
Maximaal € 25.000,--

Nabestaanden:
Er zijn een aantal gradaties (ringen om nabestaanden) in uitkeringsregeling

wel/niet uitkering bij:
Geregistreerd partnerschap wel
Samenlevingscontract niet
Samengevoegde gezinnen moeilijk te bepalen

Gestelde vragen:
Wordt de uitkering (letselschade of nabestaanden) gekort bij een gratis advocaat?
Wordt over smartengeld Inkomsten belasting (IB) geheven?
Het antwoord op deze vragen volgt.

Financiële claim op dader:
Financiële claim op de dader blijft ca. 40 jaar opeisbaar.
Het CJIB kan incasseren bij de dader.
Waarschijnlijk is er een koppeling aan het sofinummer en de belastingdienst.
De CJIB Pluk Ze groep

Gestelde vragen:
Wie houdt dit in de gaten?
Wat gebeurt er als de dader weer werk krijgt?
Het antwoord op deze vragen volgt.

Getuige:
Kom je als getuige ook in aanmerking voor een uitkering van het Schadefonds?
Afhankelijk van wat je hebt gezien!
Dit moet blijken uit het onderzoek
Aanvragen kunnen via de site van het Schadefonds via een Quik Scan worden aangevraagd.

Strafrecht:
Nederland heeft daderstrafrecht, waarbij de volgende vragen worden gehanteerd:
Waarom is het gebeurd?
Wat was de aanleiding?
Hoe was de emotionele toestand van de dader?
Onder welke omstandigheden?

Veel landen kennen het daadstrafrecht.

Als zich nieuwe feiten voordoen is het altijd mogelijk een aanvullende uitkering aan te vragen.
Als de dader schade terug moet betalen kan het zijn dat SFG de uitkering terugvraagt.
ster

______________

Bezoek Den Haag 22 mei 2012
Het VVRS bestuur is dinsdag 22 mei 2012 naar Den Haag vertrokken voor een aantal werkbezoeken. Hiervoor is door eigenaar J. Buist van Taxibedrijf Troost & de Boer uit Wolvega een taxibusje beschikbaar gesteld.

’s Morgens om 11.00 uur stond een ontmoeting met Martin Roos (ADS) en tevens voorzitter DHG werkgroep op het programma. De heer Roos heeft met ons de locatie bekeken en route gelopen van de DHG 2012, die 22 september a.s. in Den Haag wordt gehouden. Het programma voor de dag, waarin ook de VVRS bestuursleden Ina Meijer en Margreet Scholing een rol hebben is doorgesproken. Ina en Margreet vormen samen het secretariaat van de DHG. Voorzitter Cor Sterkenburg is lid van de Commissie van Toezicht binnen de DHG.

’s Middags om 14.00 uur werd een werkbezoek gebracht aan het Fonds Slachtofferhulp. Hierbij hebben de nieuwe bestuursleden kennisgemaakt mevrouw Sybesma, directeur van het fonds, de heer Continho en mevrouw Stijfhoorn. Na een voorstelronde heeft mevrouw Sybesma uitleg geven over het ontstaan en de werkwijze van het Fonds Slachtofferhulp. Het fonds ontvangt geen subsidie, maar werkt alleen op basis van giften en donaties. De uitkeringen gaan alleen naar slachtoffers van geweldsmisdrijven en verkeersongevallen. Daarnaast ontvangen lotgenotenverenigingen een subsidie voor het organiseren van activiteiten voor slachtoffers en nabestaanden. Met de heer Continho is het beleid en de doelstellingen van de VVRS voor 2013 t/m 2015 besproken.

Na afloop van deze enerverende dag nog even nagepraat op de boulevard van Scheveningen.
ster